Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Fablefactory
Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op overeenkomsten waar Fablefactory opdrachtnemer/opdrachtgever is.

Artikel 1: Algemene Bepalingen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenementen en/of theaterproductie aan Fablefactory (verder te noemen “FF”) heeft opgedragen. SG: Stichting Garantiefonds die belast is met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Productieovereenkomst: De overeenkomst tot het doen optreden door artiesten en musici, waarbij “FF” zich jegens haar opdrachtgever verbindt tot het ten behoeve van de opdrachtgever, sluiten van een of meer overeenkomsten met een artiest(groep) of muziek(orkest) en/of gemachtigde tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie. Productieovereenkomst van gemengde activiteiten: De overeenkomst voor de organisatie en uitvoering van gemengde activiteiten, waarbij “FF” zich tegenover haar opdrachtgever verbindt tot de organisatie en uitvoering van een evenement of festiviteit door middel van verschillende toeleveranciers (zoals voor zaalhuur-decoratie-catering-beveiliging-entertainment-AV-presentaties en andere elementen). Artiest: Ieder individu of georganiseerde groep van individuen, die met een muzische, creatieve, kunstzinnige of andere aansprekende prestaties een publiek onderhoudt. Onder artiest zijn ook begrepen de betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presenta(tor)(trice) of diskjockey dan wel namens een groep van artiesten en/of musici, alsmede betrokken technici die zich jegens “FF” tot het geven van een artistieke prestatie(optreden) en/of tot organisatie en/of uitvoering van een optreden of evenementen hebben verbonden. Voor het optreden benodigde zaken: Kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties en (muziek)instrumenten. Plaats van het optreden: De door “FF” met de opdrachtgever overeengekomen locatie, voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen vinden. Tijdstip van het optreden: De door “FF” met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden inclusief de tijdstippen van opbouw en afbreken van zaken die voor het optreden nodig zijn. Publiek: Alle bij het optreden aanwezige toeschouwers/toehoorders c.q. aanwezige derden. Totale uitkoopsom: Het totaalbedrag exclusief de wettelijke verplichte BTW dat de opdrachtgever ter zake van een opdracht aan “FF” verschuldigd is. In dit bedrag zijn mede inbegrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen voor zover verschuldigd, af te dragen door “FF”, die hiervoor door middel van een inhoudingsplichtingenverklaring gemachtigd is door het Ministerie van Financiën. Werken: Elk ontwerp evenementenconcept, elk ontwerp merchandisingconcept, elk ontwerp sponsoringconcept, ieder werkstuk, ieder model en idee en iedere audiovisuele en/of filmproductie daarmee verbandhoudend, waaraan “FF” en/of door “FF” ingeschakelde derden daaronder begrepen, definitief of voorlopige vorm is of wordt gegeven, alsmede alle voorontwerpen en voorschetsen. Netto-recette: De bruto-recette verminderd met garderobe/bespreekgelden, BTW (en eventueel andere belastingen) en auteursrechten. Insolventie: Het faillissement, gerechtelijk akkoord, onderhands akkoord met alle of met de meerderheid van de schuldeisers alsmede de omstandigheid dat voldoende feiten zijn aangevoerd waaruit blijkt dat een der partijen zijn betaling heeft gestaakt en in een toestand verkeert welke overeenkomsten met een van hiervoor genoemde drie gevallen. Meerwerk: Alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. Minderwerk: Alle werkzaamheden en leveranties die in de overeenkomst zijn begrepen en die niet door de opdrachtgever worden verlangd.

Artikel 2: Geldigheid en Toepasselijkheid

Lid 1. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van “FF”, zoals door haar ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht met betrekking tot het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit en vastgelegd in een offerte, productieovereenkomst of productieovereenkomst van gemengde activiteiten.
Lid 2. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de opdrachtgever van “FF”, die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een geldige en overeengekomen afwijking.
Lid 3. Indien “FF” ten behoeve van of bij de uitvoering van een productieovereenkomst van gemengde activiteiten een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een horecabedrijf in de zin van de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan zijn op de overeenkomst van “FF” met de opdrachtgever de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983 van toepassing, zoals uitgegeven door de horecafederatie te ‘s-Gravenhage en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage onder nummer 94/1983, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca.
Lid 4. Indien “FF” ten behoeve van of bij de uitvoering van een productieovereenkomst van gemengde activiteiten een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een vervoersbedrijf in de zin van De Algemene Voorwaarden Voor Personenvervoer Met Autobussen, dan zijn mede op de overeenkomst van “FF” met de opdrachtgever de algemene voorwaarden en betalingscondities voor personenvervoer met autobussen 1984 van toepassing, zoals uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage onder nummer 127/1984, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden Voor Personenvervoer Met Autobussen.
Lid 5. Indien “FF” ten behoeve van of bij de uitvoering van een productieovereenkomst van gemengde activiteiten een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een onderneming in de zin van een audiovisuele transactie, dan zijn mede op de overeenkomst van “FF” met de opdrachtgever de algemene VAP-leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Audiovisuele Producenten en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank Amsterdam onder nummer 185-1995.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

Lid 1. Alle mondelinge en / of schriftelijke offertes van “FF” zijn vrijblijvend.
Lid 2. “FF” is gerechtigd na overleg met de opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor de uitwerking van werken
Lid 3. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 10 dagen te rekenen vanaf de offertedatum en zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens alsmede op diensten van derden indien en voor zover de offerte van die optie(s) op verzoek van de opdrachtgever moest worden voorzien.
Lid 4. “FF” behoudt zich de intellectuele eigendom op de bij of in de offerte verstrekte werken voor.
Lid 5. De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte van “FF” binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn van 10 dagen na ontvangst daarvan, besluiten “FF” een definitieve opdracht te verstrekken. “FF” zal de definitieve opdracht slechts aanvaarden indien partijen overeenstemming hebben bereikt over relevante zaken zoals locatie, optredende artiesten, datum, tijdstippen van optreden, overige dienstverlening en de totale uitkoopsom.
Lid 6. “FF” is gehouden binnen een maximale termijn van 10 werkdagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk in tweevoud uit te werken in een productieovereenkomst of in een productieovereenkomst van gemengde activiteiten waarin in elk geval zijn opgenomen de locatie, de datum, en tijdstippen van het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, de soort en aard van de te leveren prestatie, de overeengekomen prijs en andere met de dienstverlening verband houdende technische/organisatorische zaken.
Lid 7. De opdrachtgever dient een kopie van de overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst ondertekend aan “FF” terug te sturen. In geval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door een van de ouders of voogden. Het feit dat de kopie van de overeenkomst niet ondertekend door de opdrachtgever geretourneerd is, kan nimmer dienen tot bewijs dat deze de opdracht niet aan “FF” heeft verstrekt.
Lid 8. Wanneer “FF” niet binnen 7 dagen na verzending, van de opdrachtgever retour heeft ontvangen, dan heeft “FF”, behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, mits zij zulks schriftelijk bij aangetekende brief meedeelt aan de opdrachtgever binnen 23 dagen na de voormelde 7e dag.
Lid 9. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van de reeds gesloten schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen over en weer schriftelijk zijn bevestigd. Lid 10. Alle overeenkomsten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door “FF”.

Artikel 4: Extra kosten meerwerk en / of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door “FF” aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd. Tot minderwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die in de overeenkomst zijn begrepen en die niet door de opdrachtgever worden verlangd. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan. Minderwerk wordt slechts verrekend indien “FF” daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 5: Bepalingen met betrekking tot concerten en optredens

Lid 1. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend zijn.
Lid 2. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden inclusief het opbreken en afbreken van zaken voor het optreden benodigd. Voorts verklaard de opdrachtgever ermee bekend te zijn dat de artiest en de betrokken technici recht hebben op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd, wanneer een optreden inclusief het opbouwen en afbreken langer dan 5 uur duurt.
Lid 3. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat musici en orkesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur 15 minuten te pauzeren tenzij vooraf met betrekking tot het optreden schriftelijk in de overeenkomst anders is overeengekomen.
Lid 4. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de voor het optreden vereiste muziek- en andere van de overheidswege noodzakelijke vergunningen. Het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook van de BUMA/STEMRA levert voor de opdrachtgever jegens “FF” wanprestaties op. Lid 5. De opdrachtgever garandeert:
1. Er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet behoren tot de opdracht aan “FF”, naar de eis van het werk van “FF” en door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat afleveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen, geen vertraging ondervinden.
2. Dat de toegang voor de ruimten waarin “FF” en de door haar ingeschakelde derden moeten werken, onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
3. Dat alle door de opdrachtgever te verstrekken materiaal inclusief de afgesproken dienstverlening vrij is van rechten van derden en “FF” en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, waaronder ook voor bijstand in en buiten rechte, ter zake van prentende rechten van derden.
4. Dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn waar de artiest zich kan kleden en tijdens de pauzes kan vertoeven. De accommodatie dienst van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te zijn voorzien van een goede verlichting, spiegels en stopcontacten. De betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en gesitueerd te zijn binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.
5. Dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn inclusief noodzakelijk geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden.
6. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in de openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt zijn, dusdanig dat de weersomstandigheden, ook onverwachte, geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en de zaken voor het optreden benodigd.
7. Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en/of “FF” hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren, en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de artiest ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van publiek.
8. Dat hij nimmer zal toestaan dat er meer publiek in de locatie waarop opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en / of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd. 9. Dat er zonder schriftelijke toestemming van “FF” geen geluids- en beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd.
10. Dat zonder schriftelijke toestemming van “FF” geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of ander artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.
11. Dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn.
12. Dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat “FF”, voor zover besproken, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf.
13. Dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en “FF” na overleg met de artiest hierom verzoekt extra technisch personeel, stagepersoneel en brandwachten aanwezig zullen zijn.
14. Er zorg voor te dragen dat “FF” tijdig informatie heeft verkregen over de op de plaats van optreden geldende algemene politieverordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden.
15. Dat door “FF” ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de artiest en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekendmaken van het optreden.
Lid 6. Indien op het tijdstip van optreden blijkt dat de populariteit van de artiest zoveel groter is dan ten tijde van de overeenkomst, dat aangepaste veiligheidseisen gewenst zijn, dient de opdrachtgever op eigen kosten de door “FF” aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van “FF” onvoldoende maatregelen zijn genomen is “FF” gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van het overeengekomen door de opdrachtgever te betalen totale uitkoopsom.
Lid 7. “FF” draagt er zorg voor dat de artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen “FF” en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde zaken voor het optreden benodigd, door of vanwege de opdrachtgever worden verstrekt of dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
Lid 8. “FF” geeft in overleg met de artiest noodzakelijke richtlijnen aan de opdrachtgever over het geluidsvolume dat de artiest tijdens zijn optreden zal produceren. “FF” geeft eveneens een richtlijn over op welke plaats, in de ruimte waar wordt opgetreden, indien nodig, het monitorsysteem, PA-systeem, mengpanelen en eventuele volgspot worden geplaatst en bediend. “FF” bepaalt daarnaast of tijdens het optreden in de ruimte waar wordt opgetreden, de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of er tijdens het optreden al dan niet zal worden bediend. Lid 9. Indien een overeenkomst omvat het optreden van meerdere artiesten dan is de opdrachtgever gerechtigd, in geval een of meer artiesten niet optreden om andere redenen dan overmacht, op de door hem met “FF” overeengekomen totale uitkoopsom uitsluitend in mindering te brengen het bedrag waarvoor de prestatie niet is uitgevoerd, welk bedrag volgens de boeken van “FF” is aangenomen.
Lid 10. Het door “FF” met de opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde tijdstip van optreden van de artiest is bindend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is “FF” gerechtigd in overleg met de artiest het verzoek te weigeren of als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
Lid 11. “FF” verplicht zich tot tijdig voor het optreden beschikbaar stellen aan de opdrachtgever van voldoende publiciteitsmateriaal zoals foto’s, biografie, persberichten en affiches.

Artikel 6: Extra bepalingen met betrekking tot festiviteiten en/of evenementen

Lid 1. “FF” is gerechtigd bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen gebruik te maken van de diensten van derden.
Lid 2. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de derden, alsmede de soort of aard van de gecontracteerde prestaties, volledig bekend te zijn.
Lid 3. Het door de opdrachtgever aan “FF” vooraf opgegeven aantal personen waarop als onderdeel van het evenement een opdracht tot het verstrekken van spijzen en dranken betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt dat het ingeschakelde horeca(catering)bedrijf voor meer personen dan geconditioneerd, moet leveren, is “FF” gerechtigd om of de levering aan deze personen als meerwerk te aanvaarden op de grondslag van de in de overeenkomst bij aanvang gestelde voorwaarden. Het door het ingeschakelde horeca(catering)bedrijf en/of “FF” getelde aantal aanwezige personen verminderd met het aantal vooraf gemelde personen is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
Lid 4. De door de opdrachtgever aan “FF” vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het evenement of festiviteit zijn bindend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het evenement of festiviteit “FF” verzoekt het gemelde einde te verschuiven, is “FF” gerechtigd naar eigen inzicht het verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te accepteren op de grondslag van de in de overeenkomst bij aanvang gestelde voorwaarden. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging is bindend als basis voor berekening van het meerwerk.
Lid 5. De rechten, waaronder auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, op door “FF” vervaardigde werken, met inbegrip van het aan “FF” verleende exploitatierecht van de rechten over de werken van door “FF” ingeschakelde derden, berusten uitsluitend bij “FF”.
Lid 6. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de werken uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering door “FF” van de overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van “FF” vereist. De opdrachtgever mag aan derden niet het gebruik van de werken toestaan zonder schriftelijke toestemming van “FF” aan welke toestemming “FF” voorwaarden -waaronder financiële- mag stellen.
Lid 7. De werken geleverd door “FF” kunnen door de opdrachtgever uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Eventuele wijzigingen zijn zonder schriftelijke toestemming van “FF” niet toegestaan. Wijzigingen geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7: Extra bepalingen met betrekking tot theaterproducties

Lid 1. Bij een suppletieafspraak gelden de volgende regels:
a. De opdrachtgever betaald aan “FF” de netto-recette aangevuld met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden totale uitkoopsom, zoals vermeld in de aanbieding van “FF”.
b. Indien de netto-recette hoger is dan de totale uitkoopsom geldt de overeengekomen partage-verdeling.
Lid 2. Bij een partage / garantieafspraak gelden de volgende regels:
a. De opdrachtgever betaald aan “FF” minimaal het gegarandeerde bedrag.
b. Over de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage-verdeling. Lid 3. Bij een partage-overeenkomst gelden de volgende regels:
a. Bij een partage-afspraak wordt afgerekend op een vooraf overeengekomen partage-verdeling, berekend vanuit de netto-recette.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan “FF” binnen 10 dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie de schriftelijke gegevens worden verstrekt over de bruto-recette met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en).
Op bovenstaande leden 1 t/m 3 is tevens van toepassing:
a. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat aan “FF” binnen tien dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie, de schriftelijke gegevens worden verstrekt over bruto-recette met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en)
b. De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, kaartverkoop en bespreeksysteem worden in o-nderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring van “FF”.
c. Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisatie, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele- en jongerenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in onderling overleg bepaald.
d. Zowel de opdrachtgever als “FF” hebben recht op 4 vrijplaatsen per voostelling op de eerste rang.
Lid 4. Bij uitkoopvoorstelling o-ntvangt “FF” een rekening ter hoogte van de in de overeenkomst genoemde totale uitkoopsom, vermeerderd met de auteursrechten en B.T.W. In de totale uitkoopsom c.q. het partage-aandeel c.q. de garantiesom zijn reisen verblijfskosten, loonheffing, premiewerknemersverzekeringen e.d. begrepen, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. “FF” heeft recht op 4 vrijplaatsen per voostelling op de 1e rang.
Lid 5. Bij een eigen risicovoorstelling zijn alle genoemde bepalingen eveneens van toepassing met dien verstande dat “FF” zaalhuur betaald aan de opdrachtgever, waarin begrepen alle eventuele extra voorzieningen en kosten waaronder begrepen het gebruik van een goed gestemde piano/vleugel, technisch personeel, brandwacht, energiekosten, e.d.
Lid 6. De opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van de voorstelling(en) en als zodanig optreedt de verhuurder/eigenaar van de plaats van optreden en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.
Lid 7. Met betrekking tot de programmaverkoop gelden de volgende regels:
a. Overname van het programma of gedeelten daarvan is zonder toestemming van “FF” niet toegestaan.
b. De verkoop van het programma geschiedt door het personeel van het theater/de schouwburg. Voor deze dienstverlening o-ntvangt de opdrachtgever een nader te bepalen vergoeding per verkocht programma.
c. De verkoopprijs van het programma wordt bepaald door “FF”.
d. De afrekening van verkochte programma’s zal na de voorstelling of bij de laatste voorstelling van een serie door de inspecie van de voorstelling met de opdrachtgever geschieden of via de afrekenborderel worden verrekend. e. Wanneer er sprake is van merchandising (verkoop van affiches, tekstboekjes, beeld- en geluidsdragers e.d.) ontvangt de opdrachtgever 10% over de omzet.
Lid 8. Met betrekking tot de affichering gelden de volgende regels:
a. Door “FF” wordt een aanvraag materiaallijst verstrekt met vermelding van beschikbare affiches.
b. De opdrachtgever ontvangt gratis een aantal verwacht-affiches.
c. “FF” verstrekt aan de opdrachtgever tegen kostprijs de benodigde affiches, desgewenst voorzien van een indruk met de specifieke theater/schouwburggegevens.
d. Bij partage-bespeling zijn affiche en advertentiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
e. “FF” draagt er zorg voor dat het materiaal ruim een maand voor de voorstelling(en) wordt toegezonden indien de opdrachtgever zorg heeft gedragen voor tijdige toezending van de aanvraag materiaallijst.
Lid 9. In geval van een try-outvoorstelling, dient de opdrachtgever aan het publiek duidelijk kenbaar te maken dat er sprake is van een inspeelvoorstelling van een nieuw programma met gereduceerde prijzen.

Artikel 8: Aanvullende bepalingen

Lid 1. “FF” staat ervoor in bij de ondertekening van de overeenkomst niet door verplichtingen verhinderd te zijn om de organisatie/uitvoering van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie na te komen.
Lid 2. “FF” verklaart in de hoedanigheid van (fictief)werkgever bij een overeenkomst gesloten tussen haar en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen, zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten. In dit kader vrijwaart “FF” dat hiervoor in het bezit is van een inhoudingsplichtige-verklaring (beschikkingsnummer) van het Ministerie van Financiën de opdrachtgever voor het plegen van dergelijke handelingen. Deze vrijwaring is niet van toepassing op door de opdrachtgever rechtstreeks aan de artiest verstrekt loon in natura anders dan omschreven in artikel 5, lid 2.
Lid 3. “FF” verklaart in de hoedanigheid van (fictief)werkgever bij een overeenkomst gesloten tussen haar en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg te (doen) dragen dat, voor het betreffende optreden in Nederland van buitenlandse artiesten, afkomstig uit een niet-EG-land, deze in het bezit van de benodigde tewerkstellingen verblijfsvergunningen afgegeven door de daartoe bevoegde instanties.
Lid 4. “FF” is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een voorschotnota te presenteren overeenkomstig deze voorwaarden.Op deze betaalde voorschotten is de garantiebepaling van toepassing.
Lid 5. “FF” verklaart dat bij een overeenkomst gesloten tussen haar en de opdrachtgever waarbij BUMA-muziek-auteursrechten in rekening zijn gebracht, na de betaling door de opdrachtgever het bedrag af te dragen aan de betreffende auteurs-rechten-organisatie.

Artikel 9: Televisieclausule

Lid 1. “FF” is gerechtigd het betreffende o-nderdeel van de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden of opname heeft van de artistieke prestatie. In dat geval zal de opdrachtgever van “FF” geen schadevergoeding kunnen vorderen.
Lid 2. In geval van gebruikmaking van de televisieclausule van een of meer artiesten, bedoeld in de overeenkomst, heeft “FF” het recht desbetreffende rol of het optreden door een ander gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks o-nder nader overeen te komen voorwaarden, indien het een fatale datum betreft dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum. Een en ander in overleg met de opdrachtgever zonder extra kosten voor “FF”.
Lid 3. De opdrachtgever heeft het recht om, indien er sprake is van een gegarandeerde overeenkomst in de strekking van de All Extra te bewerkstelligen, overeenkomstig de dekking en voorwaarden in het reglement All Extra, dat de desbetreffende rol of het optreden wordt uitgevoerd door een andere gelijkwaardige artiest o-nder dezelfde condities en voorwaarden als in de oorspronkelijke overeenkomst gesloten tussen “FF” en de opdrachtgever.

Artikel 10: Annulering van de overeenkomst

Lid 1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage bedoeld in de vorige zin bedraagt 80% indien de annulering door de opdrachtgever geschiedt op een zodanig tijdstip, dat er op het oorspronkelijke tijdstip van optreden, geen vervangende werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden voor de artiest.
Lid 2. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, te vermeerderen verminderen uit hoofde van in rekening aan “FF” te brengen annuleringskosten door gecontracteerde toeleveranciers. M.b.t. tot het entertainmentcluster in de overeenkomst is bovenstaand lid eveneens van toepassing.
Lid 3. De in de vorige leden genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij “FF” kan bewijzen dat haar schade groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Lid 4. De opdrachtgever is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien “FF” in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van “FF”. In dit geval zal “FF” geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Lid 5. “FF” is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van “FF” om nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: In de plaatsstelling

Lid 1. In geval van annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid van een of meerder artiesten bedoeld in de overeenkomst, heeft “FF” het recht de betreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum, een en ander in overleg met de opdrachtgever zonder extra kosten voor “FF”.
Lid 2. De opdrachtgever c.q. een aangewezen derde heeft het recht om, indien er sprake is van een gegarandeerde overeenkomst in de strekking om te bewerkstelligen overeenkomstig de dekking en voorwaarden vervat in het geplande concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een ander “FF” onder dezelfde condities en voorwaarden als in de oorspronkelijke overeenkomst tussen opdrachtgever van het dan insolvente “FF”.

Artikel 12: Afdracht loon(belasting)heffing en premie werknemersverzekeringen

In geval door “FF” en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, waarbij de opdrachtgever een netto-gage direct aan de artiest geacht wordt te betalen, is de opdrachtgever gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de betreffende instanties van daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeverdeel daarvan en andere wettelijke verplichtingen.

Artikel 13: Auteurs- en muziekauteursrechten

Lid 1. Auteurs- en muziekauteursrechten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze rechten worden berekend over de totale uitkoopsom of netto-recette.
Lid 2. “FF” kan de berekening van deze rechten opnemen in de overeenkomst.

Artikel 14: Onuitvoerbaarheid en overmacht

Lid 1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden die “FF” bij het aangaan daarvan niet kende noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deze te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
Lid 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht (behoudens in geval van overmacht) de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever gehouden “FF” de in verband met voorbereiding en/of uitvoering van werkzaamheden reeds gemaakte kosten, te vergoeden
Lid 3. In geval van slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen om redenen zoals vermeld in het 1e lid van dit punt, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
Lid 4. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven informeren, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
Lid 5. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn:
– gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars, gedeponeerd onder nummer 136/1981 bij de Rechtbank te Den Haag.
– Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw.
– Gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan.
– Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest.
– Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen als mede nutleveranties.
Lid 6. In geval van overmacht zal de opdrachtgever “FF” nog gedurende een maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
Lid 7. Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de opdrachtgever en “FF” het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een reeds verrichte aanbetaling zal dan worden gerestitueerd.
Lid 8. Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie van “FF” en door haar ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur van die bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt na overleg met “FF” in geval het stagnatie in het optreden van een artiest betreft, de duur van de opschorting. Indien een artiest na het verstrijken van de duur van het uitstel zich alsnog presenteert om op te treden, heeft de opdrachtgever het recht het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de artiest enige aanspraak heeft op schadevergoeding van “FF” te vorderen wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
Lid 9. “FF” zal zich inspannen ervoor te zorg te dragen dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, heeft “FF” het recht gelijkwaardige derden te contracteren om gelijkwaardige dienstverlening te leveren. “FF” zal zo mogelijk tevoren in overleg treden met de opdrachtgever over de hiervoor bedoelde noodzakelijk geachte veranderingen.
Lid 10. Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in door niet via “FF” gecontracteerde derden ter beschikking gestelde ruimten, is “FF” op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de ruimten niet door de betreffende derde ter beschikking worden gesteld, onverminderd het recht van “FF” om nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 15: Bedienend personeel

Tenzij anders overeengekomen zorgt de opdrachtgever voor bedienend personeel. Wanneer “FF” voor het verwerven van bedienend personeel haar bemiddeling verleent zal “FF” een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van het door bemiddeling van “FF” geëngageerde bedienend personeel voor wie “FF” niet aansprakelijk is, geschiedt echter door de opdrachtgever onmiddellijk na de
beëindiging van hun werkzaamheden.

Artikel 16: Prijzen

a. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van
materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technischeen organisatorische kosten en verdere prijsbepaling factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst.
b. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de levering c.q. uitvoering daarvan een wijziging van prijsbepalende factoren zoals hiervoor bedoeld, optreedt, ook al geschiedt dit ten gevolge van voorziene of voorzienbare omstandigheden, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen totale uitkoopsom, indien deze zich voordoet binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
c. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij te annuleren, als bedoeld in artikel 8, lid 3, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de genoemde periode van 2 maanden zullen op verzoek van de opdrachtgever worden doorberekend.
d. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van het bovenstaande zal tegelijk met die van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan, geschieden.

Artikel 17: Betalingen

a. De opdrachtgever is gehouden “FF” onder aftrek van eventuele vooruitbetalingen, te betalen uiterlijk 5 dagen voor het concert, optreden, festiviteit, evenement en theaterproductie. Een afwijkende betalingsconditie moet schriftelijk zijn vastgelegd.
b. De presentatie van de eindfactuur, indien er sprake is van meer/minderwerk of extra kosten, zal uiterlijk binnen 5 dagen na het concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie plaatsvinden. De betaling hiervan dient binnen 14 dagen te geschieden.
c. Ter voorfinanciering van het concert en/of optreden is “FF” gerechtigd met de overeenkomst tevens een deelfactuur te sturen aan de opdrachtgever van maximaal 20% van de afgesproken totale uitkoopsom. Deze vooruitbetaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum door “FF” te zijn ontvangen.
d. Ter voorfinanciering van de festiviteit en/of het evenement is “FF” gerechtigd met de overeenkomst tevens deelfacturen te sturen aan de opdrachtgever tot maximaal 70% van de aangeboden totale uitkoopsom. Deze vooruitbetaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum door “FF” te zijn ontvangen.
e. Ter voorfinanciering van het nieuwe theaterseizoen in “FF” gerechtigd met de productieovereenkomst tevens een deelfactuur te sturen aan de opdrachtgever van maximaal 10% van de aangeboden totale uitkoopsom. Deze vooruitbetaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum door “FF” te zijn ontvangen.
f. Indien de hierboven genoemde vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, heeft “FF” het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding is gerechtigd, e.e.a. onder voorbehoud van alle rechten van “FF”.
g. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij op “FF” heeft of beweerd te hebben, te verrekenen met de door hem aan “FF” verschuldigde totale uitkoopsom of een deel daarvan.
h. “FF” behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen tot nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van “FF” niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen.
i. De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
j. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend, ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetalingen en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van e 45,38 en onverminderd de B.T.W. en onverminderd eventuele procesen executiekosten.
k. Indien een opdrachtgever en/of een debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum in verzuim is, “FF” gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en / of annuleren, zulks onverminderd het recht van “FF” om nakoming en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
l. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken, vervallen en voor zover nodig terug en overgaan op “FF”. “FF” is aldus gerechtigd ieder gebruik van werken te doen beëindigen.

Artikel 18: Klachten, Boetebeding en schadevergoeding

1. onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever bij “FF” slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.
2. Wanneer een opdrachtgever tegen het advies van “FF” en/of de artiest bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten. Boetebeding In de gevallen onder artikel 6 leden 5,6 en 7, waarin de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens “FF” niet nakomt, verbeurt de opdrachtgever aan “FF” zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging of compensatie of schuldvergelijking vatbare schadevergoeding, gelijk aan 20% van de in de schriftelijke offerte aangeboden of in de overeenkomst genoemde totale uitkoopsom voor elke overtreding respectievelijk voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat een dergelijke overtreding voortduurt.
Schadevergoeding
1. “FF” is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden aan de opdrachtgever van andere directe of indirecte schade waaronder begrepen die van derden, winstderving en dergelijke.
2. onverminderd de rechten van partijen te ontlenen aan deze voorwaarden, komen de incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, ten laste van de veroordeelde partij, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van e 45,38 en onverminderd de B.T.W. en onverminderd eventuele procesen executiekosten.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

a. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door “FF” of door derden al dan niet tegen betaling aan de opdrachtgever in bruikleen gegeven goederen, zoals bijvoorbeeld serviesgoed, tafellinnen, glaswerk e.d. en vrijwaart “FF” voor schadeclaims van derden.
b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur ontstaan door voor of tijdens of na het concert en / of optreden of optredende storingen in de stroomvoorziening alsmede voor het zoekraken en / of eventuele schade door publiek toegebracht aan de accommodatie, decoraties, geluids- en lichtinstallaties kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en / of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop daarvan in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.
c. De opdrachtgever vrijwaart “FF” tegen vorderingen van derden vanwege schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan “FF” onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont, dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van “FF”.
d. “FF” verplicht zich zorg te dragen voor een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar uit te voeren werkzaamheden, vastgelegd in overeenkomst.
e. “FF” zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is “FF” voor de daardoor o-ntstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van “FF” die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is “FF” voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van 2x het bedrag van de totale uitkoopsom bij een productieovereenkomst. Indien het een productieovereenkomst van gemengde activiteiten betreft is “FF” slechts aansprakelijk tot een maximum 2x het bedrag waarvoor bij de prestatie een fout is gemaakt door “FF”, welk bedrag volgens de boeken van “FF” is aangenomen.
f. Deze beperking van de aansprakelijkheid van “FF” is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van “FF” werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 20: Geschillen

Op de eventuele geschillen die uit de overeenkomst ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.